demisting-systems

Installation of lighting and light-signaling devices

آزمون نصب تجهیزات روشنایی و علامت دهنده نوری

هدف از تدوین استاندارد ECE-R48 تعيين ويژگي ها و موقعيت نصب چراغ ها روي گروه های مختلف خودرویی می باشد. این آزمون به بررسی الزامات مربوط به تعداد، طیف رنگی و موقعیت نصب چراغ ها، الزامات هم پوشانی انواع چراغ ها و سایر الزامات تعریف شده در استاندارد می پردازد.

این مرکز با تجهیزات اندازه گیری دقیق، طول، شیب و زاویه موقعیت قرارگیری چراغ ها و شیب خط برش نور چراغ های جلو را بررسی کرده و با الزامات موجود در استاندارد مقایسه می کند.بازگشت