demisting-systems

Defrosting and demisting systems of motor vehicles

آزمون سامانه های برفک زدا و مه زدای شیشه جلو

هدف از انجام این آزمون، ارزیابی سامانه های برفک زدا و مه زدای خودرو است؛ به طوری که میدان دید مناسبی در شیشه جلو برای راننده در شرایط محیطی سرد زمستانی توسط سامانه های مذکور حاصل شود.

بدین منظور این مرکز اقدام به ساخت و راه انداری محفظه شبیه ساز محیط زمستانی با قابلیت ایجاد برودت تا دمای منفی 20 درجه سانتی گراد به همراه کنترل سایر پارامترهای موثر محیطی فراهم کرده و همچنین تجهیزات مورد نیاز آزمون را مطابق با استاندارد EU-672 از قبیل دستگاه های اندازه گیری دقیق، آنالیز کامپیوتری سطح شیشه و سایر دستگاه های تولید بخار با دبی و دمای مشخص فراهم نموده و به صورت تخصصی عملکرد سامانه های برفک زدا و مه زدای شیشه جلوی خودرو را در شرایط محیطی مذکور بررسی می نماید.بازگشت