demisting-systems

Indirect vision devices

آزمون نصب وسایل دید غیر مستقیم

دید غیر مستقیم راننده خودرو ها توسط آینه ها و مانیتور های نصب شده روی خودرو انجام می شود. استاندارد ECE-R46 الزامات استانداردی مربوط به انتخاب وسایل دید غیر مستقیم مناسب و نیز محل مناسب قرار گیری آن ها ارائه می کند.

این مرکز بر اساس دامنه کاربرد تعریف شده و با استفاده از ابزار های اندازه گیری مورد نیاز و فضای مناسب جهت آزمون میدان دید آینه ها، امکان بررسی انواع گروه خودرویی جهت بررسی الزامات این استاندارد را دارد.بازگشت