demisting-systems

Installation of safety belt and resistant system on vehicles

آزمون نصب کمربند ایمنی

کمربند ایمنی یکی از اصلی ترین تجهیزات حفظ ایمنی سرنشینان خودرو است. انتخاب صحیح و نصب درست کمربند دارای استاندارد بر روی خودرو که درعین حفاظت از سرنشینان آسیبی وارد نکند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. الزامات نصب کمربند ایمنی و سایر تجهیزات مرتبط مانند صندلی کودک و علائم ایمنی نصب شده بر روی خودرو در استاندارد ECE-R16 آورده شده است.

این مرکز مطابق دامنه کاربرد خود الزامات نصب کمربند های ایمنی و سایر تجهیزات ایمنی مرتبط با این استاندارد را برای انواع گروه های خودرویی مورد پوشش قرار می دهد.بازگشت