demisting-systems

Mounting and fixing of rear registration plate on motor vehicles

آزمون موقعیت نصب پلاک عقب خودرو های موتوری و تریلر ها

الزامات معرفی شده در استاندارد EU-1003 مربوط به محل قرارگیری و نصب پلاک عقب خودرو ها سعی دارد تا دید مناسبی از پلاک عقب خودرو ها در زوایا و نقاط دید مختلف ایجاد نماید. تعیین این فضا نیازمند بررسی زوایای دید و سطوح بدنه خودرو در محل نصب پلاک است.

این مرکز با استفاده از ابزار های اندازه گیری دقیق اقدام به بررسی الزامات معرفی شده در استاندارد مربوطه کرده و به طور کلی قابلیت دید فضای نصب پلاک شامل روشنایی مناسب آن را مورد ارزیابی قرار می دهد.بازگشت