demisting-systems

Installation of tires

آزمون نصب تایر

انتخاب تایر مناسب از لحاظ ابعاد ظاهری و مشخصات فنی آن برای خودرو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس استاندارد EU-458 ، این مرکز به بررسی تایر های معرفی شده برای خودرو پرداخته و از لحاظ شاخص های بار و شاخص سرعت و برخی پارامتر های ظاهری تایر تطابق یا عدم تطابق الزامات استاندارد را با مشخصات فنی خودرو اعلام می کند.بازگشت