demisting-systems

Wheel guards

آزمون حفاظ چرخ

به جهت جلوگیری از خطر برخورد با چرخ های خودرو و تا حدودی پوشش دادن گل و سنگریزه پراکنده شده حین حرکت خودرو، استاندارد EU-1009 الزاماتی را نسبت به ابعاد و زوایا و سایر مشخصات حفاظ چرخ وضع نموده است.

این مرکز با استفاده از دستگاه های دقیق اندازه گیری، فضای هندسی اطراف چرخ را بررسی کرده و الزامات استاندارد را برای حفاظ چرخ کنترل می کند.


بازگشت