demisting-systems

Fire extinguisher (Installation requirements)

آزمون الزامات نصب کپسول آتش نشانی

استاندارد ملی 9190 شامل الزامات مربوط به کپسول های آتشنشانی درون خودرو ها بوده و قوانینی مبنی بر نحوه قرار گیری این کپسول ها در خودرو ها ارائه نموده است.

این مرکز بر اساس دامنه کاربرد خود الزامات این استاندارد ها را مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از تجهیزات اندازه گیری نیرو و رسم نمودار های مربوطه، مقاومت پایه کپسول ها را مطابق با آنچه در استاندارد فوق معرفی شده است، بررسی و گزارش می نماید.بازگشت