demisting-systems

Rear Underrun Protective Devices

آزمون وسایل حفاظت عرضی عقب

وسايل نقليه موتوري بايد به گونه اي طراحي شوند كه به طور موثر از خطر به زیر رفتن سایر خودروهاي جاده ای در برخورد از عقب با این وسایل نقلیه محافظت نمایند.

بدین منظور این مرکز به بررسی الزامات موجود برای حفاظ عرضی عقب انواع گروه خودرویی و انجام آزمون های لازم به منظور بررسی صحت عملکرد این محافظ ها می پردازد. همچنین این مرکز به جهت بررسی توانایی حفاظ عقب خودرو ها در برابر تصادفات از ناحیه عقب خودرو مطابق با الزامات و شرایط توصیفی در استاندارد ECE-R58 ، اقدام به طراحی و ساخت دستگاه اعمال نیرو به حفاظ های عرضی عقب خودرو ها نموده است. این دستگاه قادر به اعمال نیرو در بازه مجاز استانداردی بر روی حفاظ انواع خودرو ها با بیشترین جرم مجاز تا 7 تن است. انواع گراف های مورد نیاز از جمله نمودارهای نیرو-زمان و نیرو-جابجایی به منظور پایش وضعیت حفاظ نیز قابل ارائه می باشد.بازگشت