demisting-systems

Location and identification of hand controls, tell-tales and indicators

آزمون شناسایی کنترل های دستی، خبر دهنده ها و نشانگر ها

بر اساس استاندارد ECE-R121 ، هر یک از کنترل ها، نشانگرها و خبردهنده های موجود در خودرو باید دارای علائم و نمادهای مشخص در طیف رنگی و اندازه مشخص باشند. جایابی نماد ها و ترتیب نمایش آنها خصوصا در پنل های چندگانه نیاز به رعایت اصول معرفی شده در استاندارد مذکور را دارد.

این مرکز با توجه به دامنه کاربرد خود، توانایی بررسی خصوصیات ذکر شده برای هر یک از نماد ها و ارائه گزارش بر اساس استاندارد را داراست.بازگشت