demisting-systems

Requirements with regard to the prevention of fire risks of vehicles

آزمون جلوگیری از احتمال وقوع آتش سوزی در خودرو (مخازن سوخت مایع)

بر اساس استاندارد ECE-R34، هدف این آزمون بررسی الزامات نصب مخازن سوخت مایع بر روی انواع خودرو های موتوری است. بدین منظور تمامی الزامات قرارگیری و ایمنی مخزن سوخت بر روی خودرو و ویژگی های تجهیزات و ملحقات مخزن سوخت بررسی می گردد. همچنین مخازن سوخت مایع تحت آزمون های هیدرولیکی و چرخش باک قرار گرفته و الزام عدم نشتی سوخت تحت شرایط این آزمون ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

این مرکز در دامنه کاری خود، توانایی انجام کامل آزمون های باک فلزی خودروها و آزمون های نصب باک پلاستیکی شامل آزمون های هیدرولیکی و چرخش باک را تا حجم مخزن سوخت 160 لیتر دارد.بازگشت