demisting-systems

External projections forward of the cab's rear panel of commercial vehicles

آزمون برجستگی های بیرونی جلوی پانل عقب کابین خودرو های تجاری

هدف از تدوین استاندارد ECE-R61 ، مربوط به برجستگی های بیرونی کابین خودروهای تجاری، کاهش خطرات جدی در مقابل صدماتی که بدنه خودرو در حالت ساکن یا متحرک ممکن است به افراد وارد نماید، می باشد.

این مرکز با استفاده از تجهیزات اندازه گیری دقیق و طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز آزمون های استاندارد، سطوح بیرونی خودروی آزمون را مورد پایش دقیق قرار داده و نقاط احتمالی ایجاد خطر را پیدا کرده و به سازندگان خودرو ها ارائه می نماید.بازگشت